close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Data protection declaration

Data protection declaration

A. Общи разпоредби относно обработката на данни на нашия уебсайт

1. Предмет на настоящата декларация за защита на личните данни

Ние, OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (наричани оттук нататък също OBO), Ви благодарим за проявения интерес към нашия уебсайт и публикуваните на него предложения.

Защитата на Вашите лични данни е огромен и много важен ангажимент за нас. Поради това по-долу бихме искали да Ви уведомим подробно за това какви данни събираме при посещението Ви на нашите уебсайтове и при използването на публикуваните на тях предложения и как се обработват или използват те от нас впоследствие. Освен това ще Ви информираме и относно това какви съпътстващи защитни мерки сме предприели ние от техническа и организационна гледна точка.

Обработката на лични данни, като напр. име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на субекта на данни, се извършва винаги в съответствие с приложимите законови разпоредби относно защитата на личните данни. С тази декларация за защита на личните данни бихме искали да Ви информираме относно начина, обхвата и целта на събираните, използваните и обработваните от нас лични данни и да Ви разясним как става това, в случай че сте засегнати от обработката на данните.

Въпреки че ние в качеството си на отговорно лице за обработката на личните данни сме внедрили множество технически и организационни мерки, прехвърлянето на данни чрез интернет може по принцип да е свързано с пропуски в сигурността, поради което не е възможно гарантиране на пълна защита. Молим Ви да имате това предвид, когато използвате нашите уебсайтове.

3. Име и адрес на отговорното лице за обработката

Отговорното лице по смисъла на Закона за защита на данните е:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Телефон: 0049-2373-89-0
Факс: 0049-2373-89-238
Имейл: info(at)obo.de

4. Данни за контакт на служителя по защита на личните данни

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
- служител по защита на личните данни -
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Тел.: 0049-2373-89-1351
Имейл: datenschutz(at)obo.de

5. Изтриване и блокиране на личните данни/период на съхранение

Освен ако глава B на настоящата декларация за защита на личните данни не предвижда друго относно съответната обработка на личните данни, запазените от нас данни се изтриват, след като съхранението им вече не е необходимо и ако изтриването им не противоречи на предвидените от закона срокове за съхранение на данните. Ако данните на субекта на данни не бъдат изтрити, защото те са необходими за други и допустими от закона цели, тяхната обработка се ограничава. Това означава, че данните се блокират и не се обработват с други цели. Това важи например. за данни на субекти на данни, които трябва да се съхраняват поради изискванията на търговските или данъчните закони.

В съответствие със законовите изисквания съхранението се извършва в продължение на шест години в съответствие с чл. 257, ал. 1 от Търговския закон на Германия (търговски книжа, инвентарни списъци, начални баланси, годишни счетоводни отчети, търговски писма, счетоводни документи и т.н.), както и за десет години в съответствие с чл. 147, ал 1 на Данъчния кодекс на Германия (книги, записи, управленски отчети, счетоводни документи, търговски и бизнес писма и т.н.).

6. Права на субекта на данни

6.1. Право на потвърждение

Всеки субект на данни има правото да изиска от отговорното за обработката лице потвърждение относно това дали то обработва съответните лични данни. Ако даден субект на данни желае да се възползва от това право на потвърждение, той може по всяко време да се свърже с нас или с нашия служител по защита на личните данни.

6.2. Право на информация

Всеки субект на данни, засегнат от обработката на личните данни, има право по всяко време да получава безплатно информация от нас относно съхраняваните за него лични данни, както и да получава копие от тази информация. Освен това субектът на данни има право на достъп до следната информация:

– целта на обработката

– категориите лични данни, които се обработват

– получателите или категориите получатели, на които са разкрити или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално при получатели в трети страни или при международни организации

– в случай че е възможно, планираният период, в рамките на който ще се съхраняват личните данни, или ако това не е възможно, критериите за определяне на този период

– наличието на право на корекция или изтриване на свързаните с него лични данни или на ограничение на обработката от страна на отговорното лице или на право да се противопостави на тази обработка

– наличието на право за обжалване пред надзорен орган

– ако личните данни не са събрани от субекта на данни: право на цялата налична информация относно произхода на данните

– наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране в съответствие с член 22, параграфи 1 и 4 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и, поне в тези случаи, на съдържателна информация относно съответната логика и обхвата и очакваното въздействие на тази обработка върху субекта на данни

Освен това субектът на данните има право на информация дали личните данни са прехвърлени към трети страни или на международна организация. Ако случаят е такъв, субектът на данни има право да бъде информиран за съответните гаранции, свързани с прехвърлянето.

Ако субектът на данни желае да се възползва от това право на информация, той може по всяко време да се свърже с нас или с нашия служител по защита на личните данни.

6.3 Право на корекция

Всеки субект на данни, чиито лични данни са обработени, има право да поиска незабавна корекция на неправилни лични данни, които се отнасят до него. Освен това субектът на данните има право, след като прецени целите на обработката, да поиска допълването на липсващите лични данни чрез допълнителна декларация.

Ако субектът на данни желае да се възползва от това право на корекция, той може по всяко време да се свърже с нас или с нашия служител по защита на личните данни.

6.4 Право на изтриване

Всеки субект на данни, чиито лични данни са обработени, има правото да изиска от отговорното лице да изтрие незабавно личните данни, отнасящи се до него, ако е налице някоя от следните причини и ако обработката не е необходима:

– Личните данни са събрани или обработени по друг начин за цели, за които те вече не са необходими.

– Субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се обработва съгласно чл. 6, ал. 1, т. a) от ОРЗД или чл. 9, ал. 2, т. a) от ОРЗД и не е налице друго правно основание за обработката.

– Субектът на данните възразява в съответствие с чл. 21, ал. 1 от ОРЗД срещу обработката и не са налице основания за обработка с по-голям приоритет на високото ниво или субектът на данните възразява в съответствие с чл. 21 ал. 2 от ОРЗД срещу обработката.

– Личните данни са били обработени незаконно.

– Изтриването на личните данни е необходимо за изпълнение на правно задължение в съответствие със законодателството на Съюза или законодателството на държавите членки, под чиято юрисдикция попада отговорното лице.

– Личните данни са събрани във връзка с услугите на информационното общество, предлагани по чл. 8, ал. 1 от ОРЗД.

Ако някоя от посочените по-горе причини е приложима и ако субект на данни изиска изтриване на личните данни, съхранявани от OBO, той може да се свърже с нашия служител по защита на личните данни или с друг служител по всяко време. След това ние ще уредим незабавното изпълнение на искането за изтриване.

Ако личните данни са оповестени публично от OBO и ако в съответствие с чл. 17, ал. 1 от ОРЗД нашата компания е задължена да изтрие личните данни, отчитайки съществуващите технологии и разходите за изпълнението, ние сме задължени да предприемем разумни мерки, включително технически такива, за да уведомим другите администратори на лични данни, които обработват оповестените лични данни, че субектът на данните изисква от този друг администратор на данни да изтрие всички връзки към тези лични данни или копията и повторенията на тези лични данни, освен ако не се изисква тяхната обработка. Ние ще организираме необходимото в тази връзка за всеки отделен случай.

6.5 Право на ограничение на обработката

Всеки субект на данни, чиито лични данни са обработени, има право да изиска от администратора да ограничи обработката, ако е налице едно от следните условия:

– Точността на личните данни е оспорена от субекта на данни за период, позволяващ на администратора да провери точността на личните данни.

– Обработката е незаконна, субектът на данни отказва изтриване на личните данни и вместо това изисква ограничение на използването на личните данни.

– Отговорното лице вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но субектът на данни се нуждае от тях за установяване, упражняване или защитаване на правни искове.

– Субектът на данните има възражения срещу обработката в съответствие с чл. 21, ал. 1 от ОРЗД и все още не е ясно дали законните причините на отговорното лице са с приоритет пред тези на субекта на данни.

Ако е налице някой от случаите, посочени по-горе, и даден субект на данни желае да изиска ограничаване на личните данни, съхранявани в OBO, той може по всяко време да се обърне към нас или нашия служител по защита на личните данни. След това ние ще ограничим обработката.

6.6 Право на прехвърляне на данните

Всеки субект на данни, чиито лични данни са обработени, има право да получи личните данни, отнасящи се за него, които са били предоставени от съответния субект на данни на отговорно лице, в структуриран, последователен и машинно четим формат и има право да предостави тези данни на друго отговорно лице, без да бъде възпрепятстван от отговорното лице, на което са предоставени личните данни, при условие че обработката се извършва на базата на съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. a) от ОРЗД или чл. 9, ал. 2, т. a) от ОРЗД или на договор съгласно чл. 6, ал. 1, т. б) от ОРЗД и че обработката се извършва по автоматизиран начин, освен ако обработката не е необходима за изпълнение на дадена задача от обществен интерес или за упражняване на публична власт, делегирана на отговорното лице.

Освен това при упражняване на правото си на прехвърляне на данните в съответствие с чл. 20, ал. 1 от ОРЗД субектът на данни има правото да поиска личните данни се прехвърлят директно от едно отговорно лице към друго отговорно лице, ако това е технически осъществимо и ако това не засяга правата и свободите на други лица.

За да се установи правото на прехвърляне на данните, субектът на данни може да се свърже с нас или с нашия служител по защита на данните по всяко време.

6.7 Право на възражение

Всеки субект на данни, чиито лични данни са обработени, има право да предяви възражение срещу обработката на личните му данни по причини, произтичащи от специфичното му положение, по всяко време на обработката на лични данни във връзка с тях, по силата на чл. 6, ал. 1, т. д) или е) от ОРЗД. Това важи и за профилиране въз основа на тези разпоредби.

OBO повече няма да обработва личните данни в случай на възражение, освен ако не може да докаже неопровержими законови основания за обработка, които са с приоритет над интересите, правата и свободите на субектите на данни, или ако обработването е с цел установяване, упражняване или защита на правни искове.

Ако OBO обработва личните данни с цел директна реклама, субектът на данни има правото по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни за целите на такава реклама. Това се отнася и за профилирането, ако то е свързано с такава директна реклама. Ако субектът на данни възрази срещу обработката за целите на директния маркетинг от наша страна, ние повече няма да обработваме личните данни за тези цели.

Освен това, субектът на данни има право по причини, произтичащи от неговото специфично положение, да възрази срещу обработката на личните данни, отнасящи се за него, която се извършва от нас с научни или исторически изследователски цели или за статистически цели в съответствие с чл. 89, ал. 1 от ОРЗД, освен ако тази обработка не е необходима за изпълнение на задача от обществен интерес.

Субектът на данни може да се обърне директно към нас, за да упражни правото си на възражение. Освен това, във връзка с използването на услугите на информационното общество, независимо от Директива 2002/58/ЕО, субектът на данни има правото да упражни правото си на възражение чрез автоматизирани методи, при които се използват технически спецификации.

6.8 Автоматизирано вземане на решения в отделни случаи, включително профилиране

Всеки субект на данни, чиито лични данни са обработени, има предоставеното от европейския законодател право да не подлежи на вземане на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително евентуално профилиране, което има правно действие върху него или което го засяга значително по подобен начин, ако решението

– не се изисква за сключването или изпълнението на договор между субекта на данни и отговорното лице или

– е допустимо от законодателството на Съюза или на държавата членка, под чиято юрисдикция попада отговорното лице, и ако това законодателство съдържа подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данни или

– се извършва с изричното съгласие на субекта на данни.

Ако решението

– се изисква за сключването или изпълнението на договор между субекта на данни и отговорното лице или

– се извършва с изричното съгласие на субекта на данни, OBO предприема подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данни, в това число най-малко правото на човешка намеса от страна на отговорното лице, правото да изрази гледната си точка и да оспори решението.

Ако субектът на данни желае да упражни правата си по отношение на автоматизираните решения, той може по всяко време да се свърже с нас или с нашия служител по защита на личните данни.

6.9 Право на оттегляне на съгласието във връзка със защитата на личните данни

Всеки субект на данни, чиито лични данни са обработени, има правото да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време.

Ако субектът на данни пожелае да упражни правото си за оттегляне на съгласието, той може да се свърже с нас по всяко време.

Всеки субект на данни може да се свърже директно с нас по всяко време за всякакви въпроси или препоръки относно защитата на личните данни.

6.10 Право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни

Всеки субект на данни, чиито лични данни са обработени, има право да подаде жалба до надзорен орган за защита на личните данни във връзка с обработката на неговите лични данни от нас.

7. Правно основание за обработката на лични данни

Освен ако не е посочено друго в описанието на съответната процедура за обработка на данни в следващата глава B. на тази Декларация за защита на личните данни, се прилагат следните разпоредби.

Чл. 6 ал. 1, т. а) от ОРЗД е правното основаниe на OBO за операции по обработката, за които се изисква съгласието за опредена цел на обработката. Ако обработката на личните данни е необходима за изпълнение на договор, страна по който е субектът на данни, от нас или някое от нашите дъщерни дружества – за чиито услуги и/или продукти се отнася запитването – обработката се основава на чл. 6, ал. 1, т. б) от ОРЗД. Същото се отнася и за операциите по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания за нашите услуги и продукти.

Ако OBO е обект на правно задължение, изискващо обработването на лични данни, обработката се основава на чл. 6, ал. 1, т. в) от ОРЗД. В редки случаи може да се изисква обработка на лични данни, за да се защитят жизненоважни интереси на субекта на данни или на друго физическо лице. В този случай обработката се основава на чл. 6, ал. 1, т. г) от ОРЗД.

Накрая, операциите по обработка могат да се основават на чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД. На това правно основание се базират операциите по обработка, които не са обхванати от някое от посочените по-горе правни основания, когато обработката е за целите на легитимните интереси на OBO или на трети страни, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данни. Такива операции по обработка са ни позволени по-специално заради това, че те са конкретно споменати от европейските законодатели (вижте съображение 47, изречение 2 от ОРЗД).

8. Спазване на законните интереси

Освен ако не е регулирана по друг начин в описанието на съответната операция за обработка на данни в глава B. на тази Декларация за защита на личните данни и ако обработката на лични данни се базира на чл.6, ал. 1, т. е) от ОРЗД, нашият правен интерес се състои в упражняване на нашите бизнес дейности и свързания с тях икономически интерес.

9. Защита на личните данни при използване на данните ни за контакт/възможността за оттегляне на съгласието

Ако използвате посочените на нашия уебсайт данни за контакт (като напр. нашия имейл адрес или факс) за контакт с нас, предоставените от Вас лични данни се обработват за свързаната с осъществяването на контакт цел. Ако запитването Ви не е свързано с услугите и/или продуктите OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO), а с такива на дъщерно дружество, Вашето запитване се обработва и отговорът се предоставя от него, поради което запитването Ви трябва да бъде предадено на него.

Ако причината за осъществяването на контакт се състои в интерес към нашите услуги или продукти или в изпълнение на съществуващ договор с нас, правното основание е чл. 6, ал. 1, т. б) от ОРЗД. Във всички останали случаи при осъществяване на контакт ние имаме законен интерес в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД за обработка на данните въз основа на комуникацията, която сте инициирали.

Събраните с цел отговор на Вашето запитване или сключване и изпълнение на договорни отношения лични данни се съхраняват до окончателната обработка на запитването, съотв. до приключване на договорните отношение, и след това (но не преди края на гаранционните срокове) се изтриват, освен ако не сме задължени да ги съхраняваме за по дълъг срок в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, т. в) от ОРЗД вследствие на изискваните от данъчните и търговските закони съхранение и документиране (въз основа на Търговския закон, Наказателния кодекс или Данъчния кодекс), или ако Вие не сте се съгласили за надвишаващ този период срок за съхранение в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, т. а) от ОРЗД. Освен това ние искаме да поддържаме връзка с Вас дори и след обработка на поръчката, съотв. след изтичане на срока на договора, и да Ви информираме в електронен вид, например на посочения от Вас имейл адрес, относно нашите услуги и оферти. Обработката на данни за целите на привличане и обслужване на лоялни клиенти, както и улесняването на осъществяването на контакт, ние обосноваваме чрез правен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД, при което при балансиране на интересите с Вашите основни права и свободи ние виждаме предимствата, които предоставя това осъществяване на контакт, напр. чрез своевременното представяне на нашите услуги и оферти, предлагането на възможност да бъдете поканени за допълнителни строителни проекти или възможността да изясните въпросите си директно с лицата за контакти. Имате право по всяко време да възразите на обработката на данни, която се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД и която не е предназначена за директна реклама по причини, произтичащи от Вашето специфично положение. В случай на директна реклама можете да възразите на обработката по всяко време, без да посочвате причината за това.

Данните, които се обработват в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД с цел привличане на лоялни клиенти или директен контакт с клиенти, се обработват до отпадането на законния интерес и след това се изтриват, като това става най-късно при предоставянето на възражение срещу обработката на данни от Ваша страна. Законовите изисквания за съхранение се спазват и по отношение на тези данни.

Получатели на личните данни, обработвани в съответствие с тази разпоредба, са доставчици на ИТ услуги (по-специално доставчиците на хостинг услуги), с които сме сключили съответното споразумение за обработка на поръчките в съответствие с чл. 28 от ОРЗД и евентуално дъщерни дружества, с чиито услуги и/или продукти е свързано Вашето запитване.

10. Защита на личните данни при кандидатстване и при процедурата за кандидатстване

Ние събираме и обработваме личните данни на кандидатите за целите на провеждането на процедурата за кандидатстване и следователно въз основа на преддоговорна мярка по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. б) от ОРЗД или въз основа на законния ни интерес съгласно чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД относно наемането на служители.

Обработката може да се извърши и по електронен път, напр. ако кандидатът подаде съответните документи за кандидатстване по електронен път, например по електронна поща или чрез нашия формуляр за връзка. Ако сключим трудов договор с даден кандидат, предоставените данни ще се съхраняват за целите на трудовото правоотношение в съответствие със законовите изисквания. Ако отговорното за обработката лице не сключи трудов договор с кандидата, документите за кандидатстване ще бъдат автоматично изтрити два месеца след обявяването на решението за отхвърляне, освен ако заличаването не пречи на други законни интереси на отговорното лице. Друг законен интерес в този смисъл е например задължение за доказване при производство по Общия закон за равно третиране (AGG).

Поради дигитализираното регистриране на получените кандидатури получателите на обработваните лични данни са нашите доставчици на ИТ услуги (по-специално доставчиците на хостинг услуги), с които сме сключили съответния договор за обработка на поръчки по смисъла на чл. 28 от ОРЗД.

11. Промени на тези разпоредби за защита на личните данни

OBO си запазва правото да променя тези разпоредби за защита на личните данни по всяко време с бъдещ ефект. Съответна актуална версия можете да намерите на уебсайта. Моля, посещавайте редовно уебсайта и се информирайте относно валидните разпоредби за защита на личните данни.

Декларация за защита на личните данни

B. Специални разпоредби относно обработката на данни на нашия уебсайт

1. Събиране и използване на Вашите данни

Обхватът и естеството на събирането и използването на Вашите данни се различава в зависимост от това дали сте посетили нашия уебсайт само за получаване на информация, или за да получите предлагани от нас услуги, напр. сключване на договор през уебсайта, и за регистрация, ако това е необходимо.

2. Използване с цел получаване на информация/събирани данни/бисквитки

(1) При използване на уебсайта само с цел получаване на информация, т.е. ако не направите резервация чрез уебсайта ни и не ни предоставите информация по друг начин, ние ще съберем само личните данни, които браузърът Ви предава на нашия сървър. Ако искате да разгледате нашия уебсайт, ние ще съберем следните данни, които са ни технически необходими, за да Ви покажем нашия уебсайт и за да гарантираме стабилността и сигурността (правно основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, т. е) от ОРЗД:

  • IP адрес
  • Дата и час на запитването
  • Разлика в часовата зона спрямо Гринуич (GMT)
  • Съдържание на заявката (конкретна страница)
  • Състояние на достъп/HTTP код за състоянието
  • Прехвърлено количество данни
  • Уебсайт, от който идва заявката
  • Браузър
  • Операционна система и нейния интерфейс
  • Език и версия на софтуера на браузъра.

(2) Данните, обработени в съответствие с ал. 1 от настоящата разпоредба, се съхраняват за посочените цели за период от 30 дни и след това се изтриват.
(3) В допълнение към гореспоменатите данни, при използването на нашия уебсайт на Вашия компютър се записват бисквитки. Това се прави въз основа на Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. а) от ОРЗД, ако сте се съгласили с използването на бисквитки при влизането на нашия уебсайт. В тези случаи се създава и така наречената Accept Cookie (бисквитка за приемане), която сама по себе си няма съдържание, различно от указанието, че бисквитката е била натисната и създаването на бисквитки за сесията е разрешено. Освен това се използват бисквитки въз основа на нашия законен интерес в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД за оптимизиране и за икономическа полза от нашия уебсайт. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се записват на твърдия Ви диск от използвания от Вас браузър и чрез които организацията, създала бисквитката (в този случай ние), получава определена информация. Бисквитките не могат да стартират програми или да предават вируси на Вашия компютър. Те служат, за да направят уебсайта по-лесен за използване и по-ефективен като цяло.

(4) Използване на бисквитки:

a) Нашият уебсайт използва следните видове бисквитки, чийто обхват и действие са обяснени по-долу:

– Временни бисквитки (вижте b)
– Постоянни бисквитки (вижте c).

b) Временните бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Към тях се числят по-специално бисквитките за сесии. Те запазват т.нар. идентификатор на сесията, с който различни заявки от Вашия браузър могат да бъдат зададени към споделената сесия. Това ще позволи компютърът Ви да бъде разпознат, когато се върнете на нашия уебсайт. Бисквитките за сесии се изтриват, когато се отпишете или затворите браузъра.

c) Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период от време, който може да варира в зависимост от бисквитката и може да е няколко години. Можете да изтриете бисквитките от настройките за сигурност на браузъра си по всяко време.

d) Можете да конфигурирате настройката на Вашия браузър според Вашите желания, напр. да отказва приемането на бисквитки на трети страни или на всички бисквитки. Моля, имайте предвид, че е възможно да не можете да използвате всички функции на този уебсайт.
(5) Получател на обработваните съгласно предходните алинеи данни са доставчиците на ИТ услуги (по-специално доставчиците на хостинг услуги), с които ние сме сключили съответните споразумения за обработка на поръчки в съответствие с чл. 28 от ОРЗД.

3. Google Анализ

Въз основа на нашия законен интерес за анализа, оптимизацията и икономическата полза на нашия уебсайт в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД ние използваме „Google Анализ“, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google“) Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Google използва бисквитки. Генерираната от бисквитките информация относно използването на уебсайта от потребителя по принцип се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Google е сертифицирана съгласно Споразумението за щит за неприкосновеност и следователно предоставя гаранция за спазване на европейското законодателство за защита на личните данни:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google ще използва тази информация от наше име, за да извърши анализ на използването на нашите уебсайтове от страна на потребителите, за да изготвя доклади за активността в рамките на тези уебсайтове и за да ни предоставя други услуги, свързани с използването на този уебсайт и използването на интернет. На базата на обработените данни могат да бъдат създадени псевдонимни потребителски профили на потребителите.

Ние използваме Google Анализ, за да показваме включените в рамките на рекламните услуги на Google и нейните партньори реклами само на потребители, които са проявили интерес и към нашия уебсайт или определени характеристики (например интереси към определени теми или продукти, определени въз основа на посетените уебсайтове), които предаваме на Google (така наречения „Ремаркетинг“ или „Аудитории в Google Анализ“). С помощта на аудиториите за ремаркетинг искаме също така да се уверим, че нашите реклами съответстват на потенциалния интерес на потребителите и не са досадни.

Ние използваме Google Анализ само за функциите на Universal Analytics. Universal Analytics ни позволява да анализираме активността на нашите уебсайтове на съответните устройства (напр. при достъп от лаптоп, а по-късно и от таблет). Това е възможно чрез псевдонимното задаване на потребителски идентификатор на даден потребител. Подобно задаване се извършва, когато регистрирате потребителски акаунт, съотв. когато влезете в потребителския си акаунт. Не се извършва прехвърляне на лични данни към Google. Дори когато заедно с Universal Analytics са налице допълнителни функции към Google Анализ това не означава, че е налице ограничение на мерките за защита на личните данни, като например IP маскиране или добавка към браузъра.

Ние използваме Google Анализ само с активирано IP анонимизиране. Това означава, че IP адресът на потребителите се съкращава от Google в държави членки на Европейския съюз или в други страни по договора за Европейското икономическо пространство. Само в случай на изключение пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.

IP адресът, предоставен от браузъра на потребителя, няма да бъде обединяван с други данни на Google. Потребителите могат да предотвратят запазването на бисквитки чрез съответната настройка в своя браузър; освен това потребителите могат да предотвратят събирането на генерираните от бисквитката и свързаните с тяхното използване на уебсайта данни към Google, както и обработването на тези данни от Google, като изтеглят добавката за браузър от следната връзка и след това я инсталират:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

За повече информация относно използването на данни от Google, възможностите за настройки и възможностите за възражение щракнете тук:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads

Освен това можете да предотвратите събирането на Вашите данни от Google Анализ (особено за мобилни устройства, които не позволяват инсталирането на горепосочения софтуер за браузър), като щракнете върху следната връзка. Създава се Opt-Out бисквитка (бисквитка за отказ), която предотвратява събирането на Вашите данни при бъдещи посещения на този уебсайт: дезактивиране на Google Анализ.

5. Използване на функции и предложения на нашия уебсайт

Ако желаете да използвате услугите, предлагани на нашия уебсайт, като например платени резервации в нашия онлайн магазин или поръчване на бюлетин, ще трябва да предоставите допълнителни лични данни. Подробности за това можете да откриете в следващите разпоредби.

5.1 Формуляр за връзка

(1) При доброволно използване на нашите формуляри за връзка ще бъдете помолени да въведете Вашата фирма, Вашите име и фамилия, пощенския адрес на Вашата фирма и Вашия имейл адрес, като тази информация е маркирана като задължителна. Също така имате възможност при необходимост да въведете допълнителни данни, за да оптимизирате начините за осъществяване на контакт с Вас и предоставянето на отговор (например телефонен номер, длъжност и причина за Вашето запитване/осъществяване на контакт (съобщение).

(2) С изпращането на Вашето запитване ние запазваме използвания IP адрес и момента на регистрацията. Целта на процедурата е да можем да докажем Вашето запитване и, ако е необходимо, да изясним всяка възможна злоупотреба с Вашите лични данни.

(3) Правното основание за обработката на Вашите лични данни е първо съгласието, изрично предоставено от Вас в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. а) от ОРЗД. Освен това обработката на данните се извършва с цел предоставяне на отговор на инициираното запитване и по този начин и за (пред)договорни цели по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. б) от ОРЗД. Освен това обработката на данни се извършва вследствие на законен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД в отговор на Вашето запитване за нашите услуги или предложения и за доказателство за евентуална злоупотреба с използвания за целта имейл адрес. Като се прави разграничение между задължителните и доброволните данни, като задължителна информация по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. в), чл. 25 от ОРЗД се изискват само данни, които обикновено се използват и за други методи за запитване, напр. чрез имейл подпис на подалия запитването, за които опитът е показал (вижте алинея 2), че са необходими за предоставяне на отговор на запитването. Обикновено се нуждаем от тези данни, за да можем например:
– да причислим подалите запитването към правилния район за продажби
– да зададем правилния външен търговски представител на подалите запитването
– да поканим подалите запитването целенасочено на търговски изложения, семинари и т.н.
– да можем да изпращаме на подалите запитването сертификати за участия в семинари
– да можем да изпращаме на подалите запитването печатни материали
– да доставяме на подалите запитването материали/мостри и т.н.
– да можем да препоръчаме на подалите запитването местни търговци на едро
Доброволните данни, като например професия или причината за запитването, ни помагат да можем да Ви предоставим възможно най-доброто обслужване, без да се налага да Ви изпращаме обратни запитвания в тази връзка, защото например предоставяме различни продукти и информация за различните професии. Законен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД също така е налице в това да използваме предоставените от Вас данни за последващ контакт в смисъл на (потенциално) привличане на лоялни клиенти и да Ви информираме за нашите оферти и услуги.

(5) Ние ще изтрием предоставените от Вас данни веднага щом вече не се изисква съхранението им за горепосочените цели. Ако оттеглите съгласието си за обработка на данни, което е възможно по всяко време с бъдещ ефект, без това да засяга допустимостта за обработка на данните до момента на оттеглянето, и/или ако предявите възражение срещу обработката на данни, представляващи законен интерес (чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД), данните ще бъдат изтрити незабавно от нас. Това не важи само ако и доколкото друга правна причина (например тази на преддоговорното и следдоговорното изпълнение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. б) от ОРЗД) оправдава по-нататъшната обработка или законови изисквания за съхранение не позволяват незабавното изтриване (чл. 6, ал. 1, т. в) от ОРЗД).

(6) Получатели на обработените в рамките на предходните алинеи данни са доставчиците на ИТ услуги (по-специално доставчиците на хостинг услуги), с които ние сме сключили съответните споразумения за обработка на поръчки в съответствие с чл. 28 от ОРЗД и евентуално дъщерни дружества, за чиито услуги и/или продукти се отнася Вашето запитване.

5.2 Бюлетин

(1) С Ваше съгласие и след посочване на Вашия имейл адрес можете да се абонирате за нашия бюлетин, който ще Ви информира за актуалните ни интересни предложения, нашите услуги и продукти, новини от нашата компания и други актуални теми относно OBO. Задължително изискване за изпращане на бюлетина е единствено предоставянето на Вашия имейл адрес.

(2) За регистрация за нашия бюлетин използваме така наречения Double-opt-in метод (метод за двойно потвърждение). Това означава, че след като се регистрирате, ние ще Ви изпратим имейл до посочения от Вас имейл адрес, в който Ви молим да потвърдите, че искате да получавате бюлетина. Ако не потвърдите регистрацията си в рамките на 72 часа, Вашите данни ще бъдат блокирани и автоматично изтрити. Освен това запазваме използваните от Вас IP адреси и часовете на регистрация и потвърждение. Целта на процедурата е да можем да докажем Вашата регистрация и, ако е необходимо, да изясним всяка възможна злоупотреба с Вашите лични данни. След потвърждението на абонамента за бюлетина ние съхраняваме предоставени от Вас данни в съответствие с ал. 2 за целите на изпращането на бюлетина и за доказателство за евентуална злоупотреба с Вашия имейл адрес по реда на ал. 2.

(4) Правното основание за обработката на Вашите лични данни е изрично предоставеното от Вас съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. а) от ОРЗД, а по отношение на данните, обработени съгласно ал. 2 – нашият законен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД за доказване на евентуална злоупотреба с използвания за тази цел имейл адрес.

(5) Можете да оттеглите своето съгласие за изпращане на бюлетина по всяко време и да се отпишете от бюлетина. Оттеглянето на съгласието може да се заяви, като щракнете върху посочената във всеки бюлетин връзка или по имейл до info(at)obo.de или чрез съобщение до посочените в Допълнителна информация данни за контакт.

(6) Вашият имейл адрес се съхранява за изпращане на бюлетин само за времето на заявения абонамент. Останалите данни, съхранявани в съответствие с ал. 1, се изтриват от нас след максимум един месец след Вашето отписване.

(7) Получатели на обработените в рамките на предходните алинеи данни са доставчиците на ИТ услуги (по-специално доставчиците на хостинг услуги), с които ние сме сключили съответните споразумения за обработка на поръчки в съответствие с чл. 28 от ОРЗД.

5.3 OBO Construct

(1) Чрез нашия уебсайт ние предлагаме на нашите клиенти, служители и потенциални нови клиенти и контрагенти възможността да използват нашия софтуер OBO Construct в различни нива на приложение. Той се предлага като опция за изтегляне или като уеб приложение. Изтеглете и/или използвайте нашия софтуер, сключете с нас съответното споразумение за използване, дори и ако използването е безплатно.

За да можете да изтеглите софтуера, трябва предварително да предоставите информация относно самоличността на потребителя във формуляра за изтегляне. Става дума по-специално за основни данни, т.е. име, адрес и имейл адрес на потребителя, от които се нуждаем, за да идентифицираме потребителя като контрагент и да можем да осъществяваме контакт с него в качеството му на такъв (чл. 6, ал. 1, т. б) от ОРЗД). Освен това се изисква въвеждане на професия, която е от решаващо значение за нас, за да зададем на потребителите на съответните продукти различни професионални направления и да можем да ориентираме продуктите към групите професии, които използват софтуера най-интензивно. Следователно обработката на данните се осъществява вследствие с нашия законен интерес (чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД). Освен това обработката на данните се извършва и в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. а) от ОРЗД въз основа на Вашето съгласие, тъй като сте свободни да използвате безплатния софтуер и да разкривате данните си в тази връзка.

Освен възможността да изтеглите софтуера, при някои продукти OBO Construct (напр. OBO Construct за подови системи и OBO Construct за заземителни системи) ние предоставяме възможността да се регистрирате за използването на софтуера и да зададете парола за следващите влизания. При регистрацията се изискват същите данни като при описания по-горе формуляр за изтегляне за същите цели на обработката, така че първо ще бъдете препратени там. Вашият имейл адрес също ще бъде записан, за да се завърши процесът на регистрация, тъй като трябва да потвърдите данните си за вход чрез връзка в имейла, за да активирате акаунта. Освен това Вашият имейл адрес ще бъде необходим за запазване и задаване на Вашите конфигурации. С имейл адреса и паролата си можете да влезете като потребител и да видите всичките си проекти и конфигурации.

Когато имате акаунт, можете да създадете произволен брой проекти. Единствените задължителни полета са името на проекта и датата на поръчката. Датата е предварително настроена на текущата дата, а името на проекта е предварително настроено на „Нов проект“ и може да се промени. По този начин можете директно да създадете проект, без да предоставяте допълнителна информация за самия проект. Разполагате обаче с възможност да промените името на проекта и да въведете друга информация, свързана с проекта (като абревиатура на проекта, номер на проекта, клиентски номер, име на клиента, адрес на клиента). Данните, получени от Вас при тези процеси, се съхраняват на нашия сървър и могат да се видят от съответния потребител (т.е. от Вас) само с помощта на зададената парола.

Обработката на горепосочените данни се извършва в съответствие с Вашето съгласие, предоставено в процеса на регистрация в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. а) от ОРЗД, както и за изпълнение на поръчката в съотв. с чл. 6, ал. 1, т. б) от ОРЗД. Освен това имаме законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД в това да предоставим на нашите (потенциални и/или някогашни) клиенти, както и на нашите служители и контрагенти, практичен и съобразен с техните нужди софтуер, който се оптимизира непрекъснато. За тази цел трябва да се анализира използването на софтуера, за да може да се извършват непрекъснати оптимизации. Анализът на използването на софтуера в уеб приложенията се извършва с помощта на Google Анализ (във връзка с това и във връзка с възможностите за отказ вижте цифра B 3 по-горе). При това по принцип не се осъществява достъп до Вашите лични данни, записани в проекта.

Освен това за изпълнение на договора (чл. 6, ал. 1, т. б) от ОРЗД), но и наш законен интерес (чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД), също така е това, че с помощта на предоставените от Вас данни за контакт можем да Ви помолим за обратна връзка относно използвания софтуер и/или можем да осъществим контакт с Вас, за да получим предложения за подобрения или да Ви посъветваме относно нови начини за използване на вече използваното приложение или относно полезни допълнения/други приложения.

(2) Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, които не са свързани с изпълнението на договора, без Вашето изрично съгласие или без правно основание, с изключение на наетите от нас разработчици на софтуер. Ние предоставяме тези данни на наетите от нас разработчици на софтуер, за да могат те да Ви предоставят необходимата техническа информация или актуализации на използвания от Вас софтуер. Бихме искали да посочим, че в този случай става дума за обработка на поръчки в съответствие с чл. 28 от ОРЗД. Съответните разработчици на софтуер са задължени чрез договор с нас да спазват законовите изисквания за спазване на разпоредбите за защита на личните данни.

(3) След завършване на изпълнението на договора Вашите данни ще бъдат блокирани за по-нататъшна употреба. След изтичане на сроковете, предвидени в разпоредбите на данъчните и търговските закони, тези данни ще бъдат изтрит, освен ако не сте дали изричното си съгласие за по-нататъшната им употреба. Данните, които се обработват в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД, се обработват до отпадането на законния интерес и след това се изтриват, като това става най-късно при предоставянето на възражение срещу обработката на данни от Ваша страна. Законовите изисквания за съхранение се спазват и по отношение на тези данни.

(4) При предоставянето на софтуера през магазин за приложение в допълнение трябва да се спазват изготвените от доставчика на магазина за приложения указания за работа с Вашите данни. Използването на тези данни е отговорност само на доставчиците на магазините за приложения.

6. Добавки за социални мрежи

На нашия уебсайт не се използват никакви добавки за социални мрежи. Ние използваме само връзки към различни услуги на социални мрежи. Вижте политиката за защита на личните данни за съответната услуга за подробности относно данните, събирани от доставчиците на услуги, и начините на тяхното използване.

7. Google Карти

Този уебсайт използва Google Карти, за да показва интерактивни карти и да създава упътвания за водачи. Google Карти е услуга за карти, предоставена от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, САЩ. Използването на тази услуга ще Ви покаже нашето местоположение и ще улесни пристигането Ви до него. Това представлява законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД.

Чрез използването на Google Карти е възможно прехвърляне на информация към Google в САЩ относно използването на този уебсайт, включително Вашия IP адрес и посочения в рамките на функцията за планиране на маршрута (начален) адрес. Когато посещавате страница от нашия уебсайт, която съдържа Google Карти, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Google. Съдържанието на картата се изпраща от Google директно в браузъра Ви и се интегрира в уебсайта. Следователно ние нямаме контрол върху обхвата на данните, събрани от Google по този начин. Според нашите знания това са най-малко следните данни:
– дата и час на посещението на съответния уебсайт,
– интернет адрес или URL на извикания уебсайт,
– IP адрес, (начален) адрес, въведен в рамките на планирането на маршрута.

Това се прави независимо от това дали Google предоставя потребителски акаунт, с който сте влезли, или не е налице потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, данните Ви ще бъдат директно зададени към Вашия акаунт. Ако не искате да се асоциирате с потребителския си акаунт в Google, трябва да излезете от него, преди да активирате бутона. Google съхранява Вашите данни (дори и за потребители, които не са влезли в системата) като потребителски профили и ги анализира. Този анализ се извършва по-конкретно в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД въз основа на законните интереси на Google за показване на персонализирана реклама, проучване на пазара и/или дизайн на неговия уебсайт в зависимост от необходимостта.

Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, като трябва да се свържете директно с Google, за да упражните това свое право. Моля, прочетете декларацията за поверителност на Google на адрес https://www.google.com/policies/privacy. Възможността за възразяване („opt-out“) трябва да е достъпна чрез следната връзка, www.google.com/settings/ads/.

Google LLC със седалище в САЩ е сертифицирана за Американо-европейската конвенция за защита на данните „Щит за неприкосновеност“, която гарантира спазването на валидно за ЕС ниво на защита на данните в съответствие с (критикуваната) формулировката на Европейската комисия.

Ако не сте съгласни с бъдещото прехвърляне на Вашите данни към Google в рамките на използването на Google Карти, също така е възможно да дезактивирате уеб услугата на Google Карти напълно, като изключите JavaScript във Вашия браузър. Google Карти, а по този начин и показването на карти, няма да може да се използва на този уебсайт.

Условията за използване на Google можете да намерите на адрес http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html , а допълнителните условия за използване на Google Карти можете да намерите на адрес https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Подробна информация относно защитата на личните данни във връзка с използването на Google Карти можете да откриете на уебсайта на Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

С използването на нашия уебсайт Вие декларирате съгласието си с обработката на събраните данни за Вас от планирането на маршрути в Google Карти по посочения по-горе начин и за посочената по-горе цел.

8. Мерки за сигурност

Ние прилагаме организационни, договорни и технически мерки за сигурност в съответствие с нивото на техниката, за да гарантираме, че правилата за защита на личните данни се спазват, и за да предпазим чрез тях обработваните от нас данни от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване или достъп на неоторизирани лица. Мерките за сигурност включват по-специално криптирано предаване на данни между Вашия браузър и нашия сървър.