close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Възобновяемост при ОБО

Екологична възобновяемост

Екологична последователност в производството: Регенериране в производството

В ОБО отпадъците при производството не се хвърлят. ОБО използва висококачествени продукти за своята продукция. Такъв продукт е универсалната пластмаса PVC, която например се използва при производството на прорязани канали.

Чрез иновативен преработвателен процес материалът може да се използва още по-ефективно. Така отпадъкът от щанцоването може да бъде отново въведен в процес на екструдиране като т.нар. регенерат. Комплексните процеси на рециклиране се грижат за съхраняване на качеството на материала от оставащите годишно 923 тона PVC-регенерат. Така се спестява и много енергия. По-точно казано: 415 тона петрол, 314 тона газ, 111 тона въглища. Това отговаря на редукция на въглеродните емисии с 1108 тона.

Екологична последователност в производството: Зеленото бъдеще на кабелоносещите системи

ОБО революционизира модерното кабелополагане с новите си продукти "KTS Magic". "Възможни ли са все още истински иновации при кабелополагането?" Когато специалистите на ОБО си поставиха този въпрос за пръв път, никой не вярваше, че може да се отговори положително. А че това е възможно, ОБО доказва с уникалния в световен мащаб патентован процес на производство "DUO-Plus". Той прави средните и тежките кабелоносещи системи на ОБО по-устойчиви на натоварване, по-лесни за монтаж и по-екологични.

Околната среда също е облагодетелствана от новия процес на производство "DUO-Plus" и напълно новоразвитите производствени системи. При продукцията на кабелни скари по този начин се отделят годишно около 2600 тона по-малко въглероден двуокис, отколкото със стандартния начин. Пресметнато в изминати километри на нормален автомобил, това са 375 обиколки на Земята. За да бъде компенсирано това количество въглероден двуокис за година, трябва да се засадят 200000 букови фиданки.

Екологична последователност с нови материали: нарастваща нужда от преработваеми продукти

ОБО предлага познатите и често употребявани VBS-продукти и от рециклируеми продукти. Материалът на новите "Зелени продукти" са иновативни пластмаси на базата на преработваеми продукти като например целулоза (съставна част на дървото) или биополиамид. Качествата остават непроменени: Материалът се обработва точно толкова добре, както и подобни продукти от стандартна пластмаса. Няма разлика и при трайността.

Употребата на новите "Зелени продукти" представлява следваща стъпка на ОБО по пътя към повече последователност. Със съхраняването на изкопаемите ресурси се налагат изискванията за повече екологосъобразност на сградите в особена степен и на продуктите.

Екологична последователност при потреблението на електроенергия: Доказана надеждност вече има и с интегрирано осветление.

Кабелоносещите системи на ОБО с интегрирано LED-осветление се грижат за повече ефикасност и сигурност в закрити паркинги. ОБО и Хелла заедно отварят нова глава на осветлението - с кабелоносещи системи с интегрирани универсални LED-модули. Така се появяват неподозирани предимства при монтажа и продължителната употреба. Основа на тази нова линия са светлинни елементи, състоящи се от кабелна скара, кабелен водач или AZ-канал и LED-модул. Интегрираната система се отличава с малка консумация на ток, дълготрайна е, здрава и без нужда от редовни грижи. Сравнението с обикновена осветителна система със сигурност си струва: При 3000 осветителни тела и време за амортизация под година и половина при продължителност на работата от 30 години е налице икономисване на 3 милиона евро разходи и 600 тона по малко въглероден двуокис (0,57 кг/квч.).

Все повече електричество от възобновяеми енергийни източници

Важен ресурс за производството на 30000 продукта на ОБО е електричеството. За ток само в производствената база в гр. Менден всяка година се употребяват 20 милиона киловатчаса. Това носи със себе си специфична отговорност. Затова ОБО последователно се ориентира към 100% електричество, произведено от възобновяеми източници.

Чрез решението за електричество от възобновяеми източници ОБО редуцира емисиите въглероден двуокис с 9800 тона годишно. За сравнение: Точно толкова би бил отделен, ако всеки от 2000-те служители на ОБО изминава 28000 км. със своя автомобил. За да се компенсира едно такова количество по биологичен път, трябва например да се засадят 783000 букови фиданки. Безпроблемното производство на нашето зелено електричество се проверява и сертифицира по най-строги правила от контролния орган (TÜV-юг). Промяната е поредната стъпка от страна на ОБО в посока на последователната политика.

Заводът на ОБО в Унгария залага на друг природосъобразен енергиен източник. Новата фотоволтаична система в обща мощност 13000 Wp изпозлва силата на слънцето за осигуряване на работата на собственото производство.